پرسشنامه

اطلاعات زیر تا آنجایی که ممکن است باید پر گردد تا به ما جهت حل مشکل شما یا درخواست شما کمک کند.

عناوینی که با * مشخص شده اند باید تکمیل گردند.

* نام شرکت :  
* معرف یا نماینده شرکت :  
* آدرس 1 :  
آدرس 2 :
* شماره تماس :  
* فکس :  
* منبع گاز آلوده :  
* حجم گاز ورودی :  
* دمای گاز ورودی :  
* مقدار گاز ورودی :  
* بار ذرات ورودی :  
تراکم ذرات :
ماهیت ذرات :