• تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

  • تلاش ما براي جهاني سبز است

پرسشنامه

اطلاعات زیر تا آنجایی که ممکن است باید پر گردد تا به ما جهت حل مشکل شما یا درخواست شما کمک کند.

عناوینی که با * مشخص شده اند باید تکمیل گردند.

* نام شرکت :  
* معرف یا نماینده شرکت :  
* آدرس 1 :  
آدرس 2 :
* شماره تماس :  
* فکس :  
* منبع گاز آلوده :  
* حجم گاز ورودی :  
* دمای گاز ورودی :  
* مقدار گاز ورودی :  
* بار ذرات ورودی :  
تراکم ذرات :
ماهیت ذرات :