طراحي - ساخت و راه اندازي يك دستگاه الكتروفيلتر كارخانه گندله سازي اردكان با تكنولوژي عمودي

طراحي - ساخت و راه اندازي يك دستگاه الكتروفيلتر كارخانه گندله سازي اردكان با تكنولوژي عمودي طي مدت 5 ماه

زمان قرارداد : ارديبهشت 1399 

زمان اتمام قرارداد : مهر 1399