شركت BETH

شركت Beth در سال 1887 توسط W.F.L.Beth مهندسي از شهر Lubeck كه مخترع اولين بگ فيلتر جهان ميباشد تاسيس گرديد.

اين بگ فيلتر با شماره ثبت 38396 در 26 ژانويه 1886 در آلمان به ثبت رسيد.

 محصولات شركت Beth آلمان عبارتند از :