قرارداد طراحي و تامين 31 دستگاه بگ فيلتر شركت سيمان شهركرد در بهمن ماه 91 منعقد گرديد.

دنبال کردن در

تاریخ درج :  1392/9/19

دفعات بازدید : 7673