• با توجه به اتمام قراردادهاي طراحي و تامين تجهيزات دو دستگاه الكتروفيلتر كولر شركت هاي سيمان كرمان و قائن عمليات نصب آنها به زودي آغاز مي گردد.

دنبال کردن در

تاریخ درج :  1392/9/19

دفعات بازدید : 7292