برج خنک کننده

 • كولرهاي تبخيري عمدتاً در صنعت سيمان استفاده مي گردند. در جايي كه اين كولرها نصب مي شوند، وضعيت ترموديناميكي بسيار مطلوبي در ورودي الكتروفيلتر مهيا شده و سطح فيلتراسيون تا حد قابل توجهي كاهش مي يابد.

  اجزاء اصلي برج هاي خنك كن به شرح ذيل مي باشند :
  1- مخروط ورودي گاز - سيستم توزيع گاز
  2- بدنه استوانه اي برج خنك كن كه در آن گازهاي خروجي با تبخير آب، سرد و خنك مي شوند.
  3- يك بخش تكميلي اختلاط در بدنه كه در مواردي خاص به قسمت تبخيري برج اضافه مي گردد.
  4- هاپر جمع آوري غبار.
  5- سيستم آب با نازلهاي پاشش فشار بالا.
  6- لوله هاي انتقال آب كه به بدنه برج فيكس مي شوند.
  7- منبع آب با پمپ هاي چند مرحله اي.
  8- شير كنترل موتور در مسير آب برگشتي.
  9- سيستم كنترل درجه حرارت مجهز به سنسور.
  10- تابلوهاي كنترلي.

  در برج هاي خنك كن ممكن است سيستم اسپري دو سياله نيز استفاده گردد.

  اطلاعات كلي عملكرد برج هاي خنك كن تبخيري به شرح ذيل مي باشد :
  * ميزان درجه حرارت ورودي : از 250 تا 500 درجه سانتيگراد.
  * ميزان درجه حرارت خروجي : از 120 تا 300 درجه سانتيگراد.