بگ فیلتر/ بگ هاوس

 • بگ فيلتر هاي جت پالس به عنوان جداكننده اي خودكار وظيفه جداسازي ذرات غبار در صنايع مختلف را بوسيله پالس هاي هواي فشرده به عهده دارند.

  زمينه هاي كاربردي فيلترهاي كيسه اي :
  صنايع سيمان
  صنايع فلزي مانند فولاد، سرب، مس و ...
  صنايع چوبي
  صنايع شيميايي
  صنايع غذايي

  * عامل مهم در طراحي فيلترهاي كيسه اي سرعت عبور جريان از ميان كيسه ها مي باشد.
  اين پارامترها كه Air to cloth ratio ناميده مي شود، بسته به شرايط مختلف از جمله جنس غبار، اندازه ذرات، دما، ميزان رطوبت و غلظت غبار محاسبه شده و بر اساس آن سطح مورد نياز فيلتراسيون بدست خواهد آمد.

  از ديگر عوامل موثر در طراحي بگ فيلترها مي توان به موارد ذيل اشاره نمود :
  1- ميزان هوا و دماي گاز ورودي به فيلتر
  2- فضاي در دسترس جهت نصب بگ فيلتر
  3- غلظت غبار ورودي
  4- نوع كاربرد فيلتر